کاروان پیام رسانان طبیعت (این کاروان همزمان با هفته منابع طبیعی 21-15 اسفندماه سال 1392 در روز جشن درختکاری حرکت خود را آغاز خواهد کرد تا پیام رسان طبیعت باشد و بدون شک به تمامی روستاهای استان خواهد آمد.شعار:هر تولد یک درخت از برنامه های اداره ترویج آموزش و مشارکتهای مردمی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه که در هفته منابع طبیعی سال 1392 اجرا خواهد شد :شما والدین متولدین 21-15 اسفندماه 91 در شهرستان کرمانشاه منتظر مادعوت باشید
منو اصلی

                              

((بهره برداري محصولات فرعي جنگل و مرتع ))

مراحل و مدارك مورد نياز جهت سقز چيني ، كتيرا و...........

1-ارائه درخواست كتبي متقاضيان به منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان .

٭محل مورد بهره برداري بايد داراي طرح بهره برداري باشد .

٭دوره تناوب بهره برداري قيد شده در طرح بهره برداري رعايت شود.

2- تاييديه شوراي اسلامي محل يا معتمدين جهت بهره برداري در صورت مثبت بودن بندهاي 2 و3 .

3- انعقاد قرارداد ازطريق اداره منابع طبيعي شهرستانبا متقاضي  بر اساس سياستهاي ابلاغي سازمان و كميته فني كه بصورت ساليانه ارسال مي شود.

4-واريز مبلغ قرارداد به حساب 2174213702000 جاري سيبا نزد كليه شعب بانك ملي  بنام اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري و ارائه فيش آن به منابع طبيعي شهرستان .

5-صدور مجوز بهره برداري از طرف منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان .

6-نظارت منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان بر حسن انجام بهره برداري و برخورد قانوني در صورت تخلف.

٭تهيه پوشه و گيره و خودرو جهت بازديد به عهده متقاضي مي باشد.

٭در شرايط خاص از قبيل خشكسالي و يا وقوع آفات و ...  كه بهره برداري توسط سازمان ممنوع مي شودمنابع طبيعي موظف است بخشنامه ها را در ديد عموم قراردهد..

٭براي حمل سقز يا كتيرا به شرح ذيل عمل شود :

1-    افراد بايد داراي پروانه بهره برداري باشد.

2-    صدور مجوز حمل و نقل از شهرستان به مقصد كرمانشاه مطابق فرم مخصـــــوص  انجام  مي شود.

3-    بهره مالكانه توسط شهرستان از متقاضي بايستي دريافت شود.

4-    صدور مجوز حمل نقل به خارج از استان توسط اداره كل انجام مي گيرد.